ODBORNÉ DĚDICTVÍ, POSLÁNÍ

Největším tématem bylo zpracování odborného dědictví pana profesora a možnost jeho dalšího rozvíjení a šíření. Byla k diskuzi problematika uložení materiálů, digitalizace písemných dokumentů, třídění fotografií, diapozitivů, stahování dat z osobního počítače. Postupně se začalo rýsovat rozdělení, některé dokumenty by se snad daly použít na přípravu výukových materiálů.

Profesor Lewit vždy dbal na klinickou práci s pacientem, byly pro něj ale také důležité výsledky a jejich zpracování. I z tohoto přístupu k práci bychom chtěli vycházet. Tím, že profesor Lewit školil i v zahraničí, ve světě praktikuje jeho přístup mnoho šikovných lékařů, osteopatů a fyzioterapeutů, jejich práce se vzájemně prolínala. Mohla by tak vzniknout i spolupráce nejen na území České republiky, ale rádi bychom udržovali odbornou spolupráci i se zahraničím. Jsme si vědomi, že je nutné Lewitovy myšlenky stále v praxi zkoušet a rozvíjet, samozřejmě jsme ale mysleli také na to, že je potřeba pracovat s věkem zděděných materiálů, které dobou zastarávají. Pro pana profesora bylo typické, že se neustále odborně posouval, to byl základ jeho úspěchu. Tudíž některé zděděné materiály by měly spíše sloužit jako doklad myšlenkového vývoje.

POSLÁNÍM NADAČNÍHO FONDU KARLA LEWITA JE ROZVÍJET FUNKČNÍ ZPŮSOB MYŠLENÍ VE ZDRAVOTNICTVÍ.

V rámci svého poslání bude nadační fond pracovat na:

zpracování a správě odborné pozůstalosti (záznamy z terapií, mluvené/psané přednášky, diapozitivy, fotografie, diskety)

pořádání přednášek, konferencí a jiných vzdělávacích akcí pro odbornou i laickou veřejnost navazujících na práci prof. Lewita, vysvětlení pojmu “funkční myšlení“(myšlení v kontextu ..)

provoz informačně-vzdělávacích webových stránek www.karellewit.cz týkajících se manipulační terapie vycházející z práce prof. Lewita

případném vydání knihy (dle množství materiálu)

možném založení „Studovny“ (místo, kde by byly archivovány původní studijní materiály, rozšiřované o další práce vycházející z přístupu prof. Lewita)

udržování profesního kontaktu se zahraničními žáky prof. Lewita a jejich pokračovateli

vytvoření sítě vyškolených lékařů a fyzioterapeutů, kteří by v praxi ověřovali platnost diagnostiky a terapie funkčních poruch a dále ji rozvíjeli (tak jako se vyvíjí společnost a její způsob života, vyvíjí se i používané metody/přístupy v terapii a diagnostice funkčních poruch)

vytváření sítě spolupracujících, „funkčním způsobem uvažujících“ terapeutů a lékařů tak, aby přehled těchto zdravotníků byl přístupný pacientům (např.zveřejněním na webových stránkách fondu) a ti se tak mohli orientovat při výběru vhodné lokality např.dle svého bydliště, pracoviště.. V naší profesi totiž nejde o to být konkurent, ale naopak sdílet fungující postupy a ověřovat je.

 Mezi významné pokračovatele a učitele patří dcera pana profesora Clara, která navazuje na otce právě v jeho duchu rozvíjet již známé poznatky. Její učení „fyzioterapie funkce“ zásadně přispívá nejen našemu oboru.

VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Nový fond byl oficiálně představen na konferenci konané v Centru komplexní péče v Dobřichovicích, a to 23. dubna 2016 při příležitosti nedožitých 100. narozenin profesora Lewita. Této konference se zúčastnilo kromě hostů z Čech i několik lékařů z 8 evropských zemí a také jeho tři dcery. Právě ony iniciovaly počáteční setkání přátel a kolegů poté, co profesor Karel Lewit v říjnu 2014 odešel. Byli jsme tedy osloveni, zda bychom byli ochotni vytřídit a zpracovat množství odborných materiálů, které zde po něm zůstaly. V té době nikdo z nás nevěděl, zda se mezi krabicemi, stohy papíru, starodávnými diapozitivy a disketami vůbec najde něco hodnotného. Nicméně vzájemná přátelství a profesní "lewitovská" sounáležitost vedla ke vzniku skupiny kolegů (zpočátku čítající 15 osob), kteří stáli o to, aby byly myšlenky profesora Lewita uchovány a zároveň dále rozvíjeny. Scházeli jsme se přibližně jednou za dva měsíce, vždy na jednom ze tří různých spřátelených pracovišť fyzioterapie.

Postupně začaly vyvstávat následující otázky: „Na čem můžeme společně pracovat? Bude mezi zděděnými materiály i něco nového k publikování? Co jsme to za skupinu? Máme čas na zpracování materiálů? Seženeme dostatek finančních prostředků na realizaci? Jak a kde budeme prezentovat zpracované materiály?" Během jednoho roku náš přípravný výbor postupně vykrystalizoval v toto složení: dcery pana profesora Clara Lewitová, Jana Vovsová-Lewitová a Anita Lewit-Bentley, dále Šárka Hanušová, Dita Hudečková z Centra fyzioterapie v Praze, kde našel pan profesor útočiště na tehdy zcela nově založeném pracovišti, když odešel ze sanatoria v Malvazinkách, Jana Týkalová, Jitka Holubcová, Hana Sladká, Jarmila Podrazská, Marta Lebedová (CKP), Michaela Veverková a Petra Nováková.

Řešili jsme právní ošetření pozůstalosti s dědici (i vůči dalším generacím) a také financování celého projektu. Vzhledem k personálnímu a materiálnímu zabezpečení a nutnosti právního ukotvení našeho seskupení připadalo v jedinou rozumnou úvahu založení neziskové organizace. Dále bylo nutné zřídit účet, ze kterého bychom zaplatili náklady spojené se založením a provozem fondu a na který bude zároveň možné posílat případné granty, dary a příspěvky. Z výše uvedeného bylo tedy jasné, že nestačí, abychom byli „přátelským seskupením osob“, ale že musíme zvolit některý typ neziskové organizace a založit ji. Nadační fond Karla Lewita tak vznikl 19. února 2016, velké díky na tomto místě patří Tereze Nikolaiové, která nás, zdravotníky, provedla nejedním administrativním úskalím.

PODĚKOVÁNÍ

Níže jmenovaní přispívali bez nároku na honorář, velké díky patří:

Rodině pana profesora, sestrám Anitě, Claře a Janě, bez kterých by založení fondu nebylo možné.

Vedení CKPD, především Janě Týkalové, která od začátku velmi rozvážně koordinovala dění kolem rodící se organizace, za poskytnutí prostor pro uskladnění zděděných materiálů zde, možnost konání schůzek na jejich pracovištích, vysoce profesionální přístup při přípravě a vedení mezinárodní konference k nedožitým 100. narozeninám pana profesora, Hance Sladké za neúnavnou administrativu a prozíravost a kolektivu CKP, který skvěle fungoval při konání konference.

Tereze Nikolaiové za zásadní pomoc při zakládání fondu.

Jiřímu Vovsovi, za návrh a realizaci loga nadačního fondu.

Tomáši Veselému za realizaci a provoz webových stránek www.karellewit.cz.

Tomáši Bímovi za tisk prezentačních panelů.

Michalu Havelkovi za pomoc při grafické úpravě prezentačních panelů.

Výčet osob, kterým bychom měli poděkovat je větší. Ale co je důležitější než děkování je v tuto chvíli výzva pro každého, kdo by chtěl svými zkušenostmi ve fyzioterapii nebo možnostmi v administrativě přispět do fungování fondu. Bez dalších lidí by práce a tím postupné plnění cílů nebylo možné. Jsme otevřená skupina každému, kdo se bude chtít aktivně zapojit do spolupráce.

Díky shodě sester Anity, Clary a Jany budou převedeny poplatky za autorská práva (Elsevier, DVD pan Kobes) ve prospěch fungování vznikající neziskové organizace.

 

Naučil jsi nás pilně pracovat, nebát se nových zkušeností, sledovat kolegy, diskutovat s nimi.. Být něco platný v tomto zvláštním světě .. Učil jsi nás rozeznávat důležité od méně významného .. Za to se budeme snažit, aby se Tvůj pojem, cituji: “pracovní nesmrtelnost“, stal realitou. Díky aktivitám, které si dává za úkol Nadační fond Karla Lewita věříme, že je to možné…