VZNIK NADAČNÍHO FONDU

Nový fond byl oficiálně představen na konferenci konané v Centru komplexní péče v Dobřichovicích, a to 23. dubna 2016 při příležitosti nedožitých 100. narozenin profesora Lewita. Této konference se zúčastnilo kromě hostů z Čech i několik lékařů z 8 evropských zemí a také jeho tři dcery. Právě ony iniciovaly počáteční setkání přátel a kolegů poté, co profesor Karel Lewit v říjnu 2014 odešel. Byli jsme tedy osloveni, zda bychom byli ochotni vytřídit a zpracovat množství odborných materiálů, které zde po něm zůstaly. V té době nikdo z nás nevěděl, zda se mezi krabicemi, stohy papíru, starodávnými diapozitivy a disketami vůbec najde něco hodnotného. Nicméně vzájemná přátelství a profesní "lewitovská" sounáležitost vedla ke vzniku skupiny kolegů (zpočátku čítající 15 osob), kteří stáli o to, aby byly myšlenky profesora Lewita uchovány a zároveň dále rozvíjeny. Scházeli jsme se přibližně jednou za dva měsíce, vždy na jednom ze tří různých spřátelených pracovišť fyzioterapie.

Postupně začaly vyvstávat následující otázky: „Na čem můžeme společně pracovat? Bude mezi zděděnými materiály i něco nového k publikování? Co jsme to za skupinu? Máme čas na zpracování materiálů? Seženeme dostatek finančních prostředků na realizaci? Jak a kde budeme prezentovat zpracované materiály?" Během jednoho roku náš přípravný výbor postupně vykrystalizoval v toto složení: dcery pana profesora Clara Lewitová, Jana Vovsová-Lewitová a Anita Lewit-Bentley, dále Šárka Hanušová, Dita Hudečková z Centra fyzioterapie v Praze, kde našel pan profesor útočiště na tehdy zcela nově založeném pracovišti, když odešel ze sanatoria v Malvazinkách, Jana Týkalová, Jitka Holubcová, Hana Sladká, Jarmila Podrazská, Marta Lebedová (CKP), Michaela Veverková a Petra Nováková.

Řešili jsme právní ošetření pozůstalosti s dědici (i vůči dalším generacím) a také financování celého projektu. Vzhledem k personálnímu a materiálnímu zabezpečení a nutnosti právního ukotvení našeho seskupení připadalo v jedinou rozumnou úvahu založení neziskové organizace. Dále bylo nutné zřídit účet, ze kterého bychom zaplatili náklady spojené se založením a provozem fondu a na který bude zároveň možné posílat případné granty, dary a příspěvky. Z výše uvedeného bylo tedy jasné, že nestačí, abychom byli „přátelským seskupením osob“, ale že musíme zvolit některý typ neziskové organizace a založit ji. Nadační fond Karla Lewita tak vznikl 19. února 2016, velké díky na tomto místě patří Tereze Nikolaiové, která nás, zdravotníky, provedla nejedním administrativním úskalím.